marți, 18 august 2015

SCOALA MIHAI VITEAZUL CALARASI

Nr. 2956/27.07.2015
RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE ȘI         EXTRACURRICULARE - ANUL ȘCOLAR 2014-2015

   La începutul anului școlar s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii. În elaborarea acestora s-au avut în vedere:
-         întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;
-         utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
-         implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.
-         atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie
-         Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă  a anului şcolar 2014-2015 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei
      

I.                  Comisia învățătorilor
Cele patru comisii metodice ale învățătorilor au realizat întâlniri lunare de lucru, realizând obiective importante ale ciclului primar:
-         Întocmirea în timp util a planificărilor calendaristice și a programelor disciplinelor opționale;
-         Realizarea eficientă a analizelor rezultatelor evaluărilor inițiale și stabilirea măsurilor de retrapare care s-au impus;
-         Participarea la toate activităților extrașcolare aflate în program și în afara acestuia;
-         Comunicarea permanentă între membrii comisiilor metodice, folosind mijloace variate: mese rotunde, email, telefon, comunicări scrise.
II.               Comisia diriginţilor
Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesorii Bucureșteanu Luminița Nedelcu Elena (clasele V-VI) și Ștefan Paula (clasele VII-VIII).
           În semestrul I al anului şcolar 2014-2015, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
    1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări   orelor dirigenţie.
               2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
               3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.
           4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
   5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
           6. Identificarea copiilor cu probleme psiho - pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie.
           7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime.
   Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor și învățătorilor. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de psihopedagogul şcolii, au contribuit și  comisia diriginţilor și a învățătorilor care au urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii și învățătorii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEC, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa pentru Consiliere si orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;
- mulţi profesori implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.
- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate
PUNCTE SLABE:   
  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs;
- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;
- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;
OPORTUNITAŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse
AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- influenţa „grupului” de elevi;             
- numărul mare de elevi cu părinții plecați in străinătate.


Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare realizate:
Nr crt

        Activitatea

    Data

Coordonator

  Grup tinta
1
Ziua Holocaustului
09.10.2014
Gioga Georgeta
Elevii
2
Ziua Educației
04.10.2014
Zamfir Georgica
Elevii claseIor I-IV
3
Seara de Halloween
27.10.2014
Învățătorii, diriginții,profesorii de lb. engleză
Elevii cls. I-IV


4
“Săptămâna legumelor și fructelor donate”
24-31.10.2014
Toți învățătorii și diriginții
Elevii cls. I-IV
5
Acțiune antidrog
septembrie - decembrie
Toți învățătorii cls. a III-a și diriginții cls. A Vii-a
Elevii cls. a III-a
6
Proiect cu Șc. Carol I-„De Crăciun, fii mai bun”
dec. 2014
Zamfir Georgica, Cojocaru Aurelia, Anghelina Georgica, Ioniță Luminița, Nițu Gabriela
Elevii Școlii „Carol I”, cls. Pregătitoare
7
Proiectul „ ShoeBox”- proiect caritabil
dec. 2014
Zamfir Georgica, Cojocaru Aurelia, Dumitrașcu Andreea
Elevi ai scolilor din jud. Călărași
8
Let”s do it, România!
septembrie
Dănuleasa Gabriela
Popa Monica
Matei Irina
Florescu Cosmin
Clasele a VIII-a
9
Ziua Internațională a Mării Negre
31 octombrie
Dănuleasa Gabriela
Clasa a VI-a B,
VIII-a C.
10
Ziua Verde
nov.2014
Zamfir G.
Anghelina G.
Dumitru L
Elevii claselor:
a IV-a A
a IV-a C
I A
11
Proiectul umanitar "Dăruiește un zâmbet de Crăciun"
noiembrie - decembrie
Tatu Angelica
Dănuleasa Gabriela
Cristescu Elena
Dumintru Liana
Angheliana Georgica
Cojocaru Aurelia
Nicolae Paula
Popa Monica
Toți elevii școlii
12
1 Decembrie
decembrie
Învățătorii  cls a III-a și a IV-a
Toți elevii școlii
13
Proiect educational „PatrulaEco”
nov.-iunie 2015
Zamfir Georgica, Ioniță Luminița, Cojocaru Aurelia, Alexandru Elena, Ciochinaru Aura, Staicu Georgeta, Ciuraru Meluța, Stoian Cecilia, Nițu Gabriela, Bucureșteanu Luminița, Popa Monica, Dobre Teodora, Puișor Corina, Dragomir Marcela, Ștefan Paula, Tudor Vasilica
Elevii claselor conduse de coordonatori
14
Un stil de viață sănătos
Tot anul școlar
Diriginții Cls. A V-a și a VI-a
Cls. A V-a și a VI-a

15
"Ziua culturii naționale aniversare Mihai Eminescu" – program cultural artistic
15 Ianuarie
Tomoșoiu Aurelia
Insp. Ioniță Eugenia
Clasele a VI-a B,
VII-a A
16
"Unirea ne-a dat puterea" – activitate cultural – artiostică dedicate zilei de 24 ianuarie
24 Ianuarie
 Chiriacescu Elena
Nițu Gabriela
Mitre Lucia 
Elevii claselor a IV-a
17
Ziua Internațional[ a Femeii-Program artistic
8 Martie
Toate cadrele didactice
Toate clasele ciclului primar și gimnazial
18
Ziua Europei- Program artistic
mai
Toate cadrele didactice
Toate clasele ciclului primar și gimnazial
19
Paștele – sărbătoare creștină
aprilie
Toți învățătorii și diriginții
Cls. I-VIII
20
Ziua Copilului-Activități educative
1 Iunie
Toate cadrele didactice
Toate clasele ciclului primar și gimnazial
21
Ziua siguranței rutiere
  17 iunie
 Ștefan Paula
aVII-a B
22
Patrula de reciclare
Tot anul școlar
Dănuleasa Gabriela, Cristescu Elena
Toți elevii școlii


Prezentarea activităţii „Comisiei metodice a diriginţilor”

          Acţiunile realizate au demonstrat existenţa unei strategii de comunicare internă şi externă  ce include colaborarea cu reprezentanţii „Comisiei pentru asigurarea şi promovarea imaginii școlii”, realizarea de comun acord cu părinţii a calendarului întâlnirilor periodice şi monitorizarea fluxurilor informaţionale între şcoală şi familie, proiectarea asistenţei psiho -pedagogice a elevilor aflaţi în situaţii speciale,acordarea unei atenţii sporite dezvoltării culturii organizaţionale prin organizarea „Serbării de Crăciun”,„Zilei Copilului”, etc.
          În acelaşi timp, s-a remarcat absenţa unei informări obiective a conducerii școlii cu privire la problematica discuţiilor din şedinţele cu părinţii, absenţa unei colaborări constante cu psihologul şcolar, absenţa unei informări constante a profesorilor școlii şi a echipei manageriale cu privire la situaţiile dificile în care ajung unii elevi.
          Se recomandă prioritizarea  analizei problemelor legate de creşterea numărului elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate, precum şi eliminarea cazurilor care conduc la apariţia unei discrepanţe între sistemul de valori promovat de şcoală şi sistemul de valori recunoscut  de către elevi.

Raport asupra proiectelor şi parteneriatelor derulate

Activitatea Comisiei pentru proiecte şi parteneriate şcolare a debutat prin analiza ofertelor de activităţi formale şi nonformale, oferte existente la nivelul școlii, dar şi la nivel judeţean, naţional şi chiar internaţional.
Analiza a avut ca obiectiv central selectarea proiectelor care sunt în concordanţă cu viziunea asumată de școală şi care întrunesc în acelaşi timp standardele de calitate impuse de resursele umane existente în şcoală. Un rol important în stabilirea  priorităţilor în selecţia activităţilor l-au avut discuţiile / propunerile realizate în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor.


Proiecte şi parteneriate derulate la nivel naţional/internaţional

·        Proiectul „Eco - Şcoala”
Toate activităţile derulate până în acest moment au respectat termenele şi obiectivele asumate, exigenţele şi regulile impuse de implementarea unui proiect cu impact naţional/internaţional.
Există totuşi disfuncţionalităţi legate de implicarea profesorilor diriginţi în promovarea acţiunilor de colectare, acţiuni realizate la nivelul școlii.
·        Derularea Proiectului Național „Patrula Eco”- Copiii Dunăreni”, proiect în cadrul căruia Patrula „Copiii Dunăreni” a obținut Mențiune la nivel național.
·        Proiectul „Mărul, regele fructelor”- încurajarea consumului de mere
·        Proiectul internațional  LeAF

          Evenimente de tradiţie în Școala gimnazială „Mihai Viteazul” Călărași


- Ritualuri de consacrare:
·        Festivitatea de absolvire
·        „Balul de Banchet” – eveniment organizat de clasele a VIII- a sub coordonarea profesorilor diriginţi.
·        1 Decembrie – „Ziua României”.
·        Ziua Porţilor Deschise
·        Ziua EuropeiResponsabil cu activitatea  educativă:

Prof. înv. primar : Zamfir Georgica